Od 4 maja (wtorek) zapraszamy z powrotem dzieci i młodzież do 18 r.ż. na zajęcia nauki pływania.

Korzystanie z basenów będzie również dopuszczalne  dla:

  1. zawodników sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
  2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133),
  3. zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  5. zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
  6. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

po wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia o przynależności do jednej z ww. grup.

 

Basen będzie czynny w godzinach:

Poniedziałek-piątek: 6:00-8:00  oraz 15:00-20:00 

Sobota: 6:00-16:00 

W niedzielę basen będzie nieczynny.

Strefa Relaksu (Saunarium) również pozostaje nieczynna do odwołania.